Hé wat leuk! Een brief van ons aan de advocaat van Lucas Ooms Fonds LOF | #deel3

Hé wat leuk! Een brief van ons aan de advocaat van Lucas Ooms Fonds LOF | #deel3

Dag Advocaat*

Zoals u wellicht heeft gemerkt hebben wij - ondanks al onze positieve berichten tussendoor - geen kans gezien voldoende tijd vrij te maken voor het verwerven van juridisch advies. Het is een drukte van belang en wij moeten prioriteiten stellen. Het spijt ons dan ook u te moeten mededelen dat de onsympathieke sommatie van LOF (inclusief de onmogelijkheid op adequate wijze te communiceren met zowel leden van het klaarblijkelijk niet bestaande DB alsmede die van het wél bestaande bestuur van LOF) niet direct tot onze topprioriteiten behoort.

De ons door het bestuur van LOF zo vriendelijk gegunde deadline van 13 september hebben wij dan ook niet gehaald.

Wel verdient het volgende nog uw aandacht:

1) Het blijft een vreemde zaak dat daar waar eerder een prettige samenwerking was met MMA en de Mercurs (w.o. de door LOF gesponsorde awards) waar wij nota bene daar steeds op positieve wijze verslag van deden via onze kanalen, er op slinkse wijze door LOF een naamswijziging wordt doorgevoerd die nogal lijkt op de naam van onze awards (sedert 2015). Om vervolgens zonder een telefoontje of anderszins normaal contact direct een collega-bedrijf in het vakgebied te sommeren te stoppen met die voor LOF (nieuwe) naam, is grotesk.

2) Anders dan u eerder beweerde, blijkt dat de door LOF vastgelegde 'merknaam' 'BeLOFte wel degelijk te zijn goedgekeurd op basis van de bijzondere schrijfwijze. Navraag bij het BOIP Merkenregister leerde dat het feit dat de inschrijving zich beperkt tot journalistieke zaken wel heeft geholpen, maar dat de schrijfwijze uiteindelijk de doorslag heeft gegeven.

3) Het is dan ook daarom dat de vertegenwoordiger van BOIP Merkenregister ons, naar aanleiding van de merkwaardige actie van (bestuurders van) LOF, heeft geadviseerd een doorhalingsprocedure te starten waarvan de uitkomst ons naar aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal plezieren. Wij zitten daar echter niet per sé op te wachten, daar wij al in eerste instantie heel vriendelijk hebben aangeboden het generieke 'belofte' nimmer op de wijze te gebruiken zoals LOF dat zo plezierig vindt. Wij houden het dus gewoon bij Belofte of BELOFTE. LOF houdt het bij BeLOFte. Als we dat allemaal beloven is er geen vuiltje aan de lucht (hoewel het ons nog enige tijd zal kosten om LOF weer leuk te gaan vinden, maar dat terzijde).

4) Tenslotte dient nogmaals te worden vastgesteld dat wij op geen enkele wijze inbreuk maken op wat dan ook, daar LOF e.e.a. immers heeft vastgelegd voor louter journalistieke zaken. En onze Beloftes werken wél in de media, maar absoluut niet in journalistiek. Dat er verwarring zou kunnen ontstaan is dan ook onwaarschijnlijk. Mocht dat wel gebeuren, dan was het verstandig geweest van LOF om een naam te kiezen die niet zo sprekend lijkt op de onze, waarmee mogelijke verwarring volledig op conto van LOF dient te worden geschreven.

5) U gaf namens cliënte aan dat ook fonetisch enigszins gelijkende namen niet zouden zijn toegestaan. Dus bijvoorbeeld de 'Bestofte' of' Onbeschofte', namen die in deze onwillekeurig bij ons opkwamen, zouden ook niet in aanmerking komen. Het wordt ons door LOF niet gemakkelijk gemaakt.

6) Het zou al met al alsnog een aardige geste zijn van het bestuur van LOF om ons hun hartelijke excuses aan te bieden - deze heisa kost immers toch weer tijd die we liever anders hadden besteed - maar zonder gaat het leven ook door.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd,

met hartelijke groeten, mede namens Bas Vlugt,

Peter Wybenga

 

Onze reactie is een antwoord op onderstaand schrijven

 

Geachte heer Wybenga,

Dank voor onderstaande e-mail.

Na kort overleg met cliënte berichten wij u hierbij dat uitstel tot 18 oktober 2022 niet akkoord is. Zij gunt u een extra week tot uiterlijk 13 september a.s. voor uw bevestiging dat u bent gestopt met de naam “De Belofte”. Dat zou voldoende tijd moeten zijn vanaf de ontvangst van onze brief d.d. 23 augustus jl. om juridisch advies in te winnen en ons van antwoord te voorzien.

Voor wat betreft uw verzoek om informatie over de leden van het Dagelijks Bestuur van LOF, zullen wij u deze informatie niet geven. Wij behartigen enkel de juridische belangen van LOF.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben bericht.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren.

Met vriendelijke groet,

Advocaat*

 

* Niet de echte naam van de advocaat van LOF. De echte naam van de advocaat van LOF is bij de redactie wel bekend

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.