ITV Studios publiceert uitkomsten en aanbevelingen grensoverschrijdend gedrag The Voice

ITV Studios publiceert uitkomsten en aanbevelingen grensoverschrijdend gedrag The Voice

ITV Studios heeft uitkomsten en aanbevelingen gepubliceerd van het onderzoek dat ITV Studios en eigenaar ITV plc hebben uitgezet bij advocatenkantoor Van Doorne heeft uitgevoerd.

Hetgeen gepubliceerd is, omvat de reikwijdte, bevindingen, ondernomen acties en aanbevelingen. Het volledige rapport is als vertrouwelijk gekwalificeerd en alleen aan ITV plc beschikbaar gesteld en onder strikte voorwaarden verstrekt.

Alleen seksueel ongepast gedrag

Het onderzoek is gericht op het ongepaste gedrag met een seksueel element dat mogelijk heeft plaats gevonden rond (de productie) van de Nederlandse versie van The Voice inclusief The Voice Kids en The Voice Senior van 30 april 2015 tot 12 januari 2022. ITV plc nam op 30 april 2015 Talpa Media over dat sinds 2020 ITV Studios Netherlands heet. Ongepast gedrag dat niet seksueel was, is niet meegenomen in het onderzoek.

ITV Studios en Talpa Media

Van 2015 tot eind 2019 waren drie bestuuders van Talpa Holding en Britse ITV-bestuurders betrokken bij het toenmalige Talpa Media, waarbij Van Doorne stelt dat ITV-bestuurders minder betrokken zouden zijn geweest en de Talpa Holding-bestuurders verantwoordelijk waren voor het creatieve proces. Per 2020 werd het bedrijf volledig door ITV bestuurd en heeft het bedrijf de naam gewijzigd in ITV Studios Netherlands.

Geseksualiseerd

Van Doorne beschrijft dat de industrie van muziek, entertainment en specifiek het maken van The Voice en tv-maken in het algemeen, vaak geseksualiseerd wordt. Fysiek contact deed zich dan soms voor op functionele wijzes. Machtsongelijkheid was daarbij aan de orde evenals het niet altijd bekend zijn van het bekend zijn van relevante regels. Betrokkennen zouden zich niet veilig hebben gevoeld en kandidaten waren niet altijd op de hoogte van het bestaan van vertrouwenspersonen.

Machtsongelijkheid

Het ongepaste gedrag bestond uit verbale opmerkingen, digitale berichten waaronder via WhatsApp en fysiek contact al dan niet in machtsongelijke situaties. Van Doorne stelt dat er geen indicaties zijn dat er klokkenluidersmeldingen zijn gedaan, maar dat sommige personen informeel zijn aangesproken. Behoudens deze twee periodes zijn er geen formele maatregelen genomen. Bij The Voice Kids en The Voice Senior zijn geen ongepaste gedragingen vastgesteld, deze hebben alleen betrekking op The Voice of Holland.

Een klacht is in de beginperiode van het onderzoek niet geëscaleerd naar de Chief Creative Officer en ook niet naar de human resources-afdeling of het statutaire bestuur van ITV plc. Die ging over een kandidaat die WahtsApp-berichten en verbale opmerkingen kreeg. Daarbij zijn wel excuses gemaakt en de toezegging dat de beschuldigde persoon nooit alleen met de kandidaat zou zijn (voortaan).

Over een meer recente zijn screenshots van 36 WhatsApp-gesprekken beschikbaar waarbij deze melding wel naar de Chief Creative Officer is doorgeleid en een mondelinge waarschuwing is gegeven. De klacht gaat over dezelfde persoon als de eerste periode met WhatsApp-berichten en verbale opmerkingen dat maandenlang voortduurde. Ook deze klacht is niet geëscaleerd naar ITV plc of het statutaire bestuur of de afsdeling human resources.

In de tweede helft van 2021 werd informatie bekend bij de leiding van ITV Studios Netherlands. De afdeling human resources, ITV plc en het statutaire bestuur zeggen tot 12 januari 2022 niet te zijn geinformeerd over ongepast gedrag. Geinterviewden waaronder met hoge posities bij ITV Studios Netherlands zeggen niet bekend te zijn met de formele governance en rapportagelijnen binnen ITV Studios Neherlands en ook niet te weten wie er in het statutaire bestuur zit en zat.

Adviezen

Van Doorne adviseert om relevante regels te verbeteren door te verduidelijken wat ongewenst gedrag is en richtsnoeren te geven op het gebied van dilemma's. Verder moeten er ook richtstnoeren komen op het gebied van situaties van verhoogde risico's, kijken of er protocollen moeten worden ontwikkeld voor de positie van kwetsbare kandidaten in programma's in relatie tot machtsongelijkheid. Ook moet gekeken worden of de naleving beter gewaarborgd kan worden.

Verder adviseert Van Doorne aandacht te besteden aan de hiërarchie van de organisatie en de ervaren of echte machtsongelijkheid.

Daarnaast wordt geadviseerd door het advocatenkantoor om te beoordelen of de productiemaatschappij kandidaten beter kan informeren, bewustzijn te verhogen van regels en meldkanalen, de rol vertrouwenspersoon te verduidelijken, externe ondersteuning te overwegen, de governance te beoordelen, procedures tot opvolging te beoordelen om te formaliseren en een evaluatie met het statutaire bestuur.

Van Doorne stelt dat vanwege een zorgvuldig proces het onderzoek meer dan 14 maanden duurde. Via de Van Doorne SpeakUp lijn zijn 58 meldingen gedaan waarvan bij 12 meldingen geadviseerd is aangifte te doen bij de politie. 18 meldingen pasten niet in de rijkwijdte van het onderzoek, waarbij 28 meldingen overbleven voor het onderzoek. Slechts vijf melders hebben deelgenomen aan het onderzoek, gezien de geringe bereidheid van melders. Nog eens 6 andere meldingen zijn betrokken via andere kanalen.

ITV Studios heeft alleen op de Nederlandse website aandacht hieraan geschonken. ITV plc heeft geen melding van het onderzoek gedaan op zijn eigen corporate website.

Reactie ITV Studios plc

Lisa Perrin, Managing Director International Production bij ITV Studios: "Wij maken onze excuses aan iedereen die enige vorm van ongepast gedrag rond het maken van The Voice of Holland heeft ondervonden. Het is onze prioriteit om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor iedereen die deelneemt aan, of werkt aan, onze shows en er is bij ITV Studios geen plaats voor grensoverschrijdend gedrag. Als de klachten over ongepast gedrag waren doorverwezen naar het ITV management in Londen, zou de reactie anders zijn geweest. We willen onze excuses aanbieden aan de mensen die het juiste hebben gedaan door hun zorgen te uiten.

We bedanken iedereen die heeft deelgenomen en bijgedragen aan het externe onderzoek door met Van Doorne in gesprek te gaan. We begrijpen dat dit een moeilijk en emotioneel proces is geweest. ITV wil blijven werken aan een omgeving waarin de personen die voor ons werken of in onze shows verschijnen, eerlijk en respectvol worden behandeld en zich betrokken voelen. Het openbare document bevat een aantal aanbevelingen voor maatregelen om te voorkomen dat dergelijk gedrag opnieuw plaatsvindt en ITV heeft al protocollen en maatregelen ingevoerd om al deze aanbevelingen te adresseren. ITV zal steun blijven bieden aan iedereen die door deze gebeurtenissen is getroffen."

Niet beperkt

ITV plc en ITV Studios benadrukken dat Van Doorne niet door ITV beperkt is in de wijze waarop zij het onderzoek uitvoerde en had vrije toegang tot iedereen bij ITV Studios die betrokken was bij The Voice. Van Doorne was volgens ITV Studios bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebonden aan de binnen de advocatuur geldende kernwaarden en gedragsregels.

Het openbare document is door advocate Phillippa Kaufmann KC gevalideerd.

Niet bekend bij management ITV plc in Londen

ITV plc stelt gechokt te zijn door de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag in Nederland. In het openbare document van Van Doorne wordt bevestigd dat Van Doorne geen bewijs heeft gevonden dat het grensoverschrijdend gedrag op enig moment voor januari 2022 aan het management van ITV plc in het Verenigd Koninkrijk is gemeld.

Vanwege de afspraken tussen Van Doorne en het Openbaar Ministerie/de politie waren mogelijke strafbare feiten geen onderwerp van het onderzoek van Van Doorne.

Reactie Karin de Groot, ITV Studios Netherlands

Karin de Groot, Managing Director ITV Studios Netherlands: Sinds ik in januari 2020 de verantwoordelijkheid voor The Voice of Holland heb overgenomen, hebben we met het team van ITV Studios keihard gewerkt om een cultuur te creëren waarin iedereen eerlijk en respectvol wordt behandeld. De besluitvorming is veel meer inclusief en reflecteert de opvattingen van onze medewerkers en onze aandacht voor de mensen met wie we werken. Vanaf 2020 hebben we nieuwe initiatieven geïntroduceerd in al onze producties, die we het afgelopen jaar verder hebben ontwikkeld, bedoeld om onze cultuur verder te versterken.

Maatregelen

In aanvulling op het reeds bestaande beleid en de praktijk, waaronder de Code of Ethics and Conduct, heeft ITV Studios Netherlands sinds 2020 de volgende initiatieven genomen om diens aanpak te versterken:

- Cultuur: ITV Studios Netherlands heeft bij alle producties het bewustzijn versterkt en vergroot over wat aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag is, met inbegrip van zogenaamde micro-agressies, en ITV Studios heeft mensen aangemoedigd en het makkelijker gemaakt om onaanvaardbaar gedrag waarvan zij getuige zijn of waarvan zij het slachtoffer zijn, te melden. Dit omvatte een reeks cultuursessies en leiderschapstrainingen.

- Verscherpt toezicht op ITV Studios Netherlands producties waarbij het Duty of Care-kader van ITV plc gebruikt wordt om elke show die we maken te beoordelen, alle aspecten ervan te onderzoeken en passende maatregelen te nemen ter ondersteuning en bescherming van degenen die aan die shows deelnemen. Een senior lid van het productieteam heeft vervolgens de duidelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het overeengekomen protocol wordt gevolgd.

- Toezeggingen aan deelnemers: ITV Studios Netherlands informeert iedereen die deelneemt aan de shows (en waar nodig hun familie), via een briefing of via hun contract, over ITV's bedrijfsbrede Code of Ethics and Conduct en over hoe ITV Studios Netherlands verwacht dat ze zich gedragen en behandeld worden, en de manieren waarop ze vertrouwelijk zorgen kunnen uiten. Er is een herzien protocol voor deelnemers ingevoerd, waarin aanvullende maatregelen en waarborgen voor de veiligheid en het welzijn van de deelnemers zijn opgenomen.d

- Verder heeft ITV Studios Netherlands de formulering in de contracten met de deelnemers aangepast. Dit om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat en dat het voor de deelnemers duidelijk is dat de vertrouwelijkheidsclausules (die typisch zijn voor vooraf opgenomen programmas om het resultaat van een competitie te beschermen voordat het programma is uitgezonden) niet van toepassing zijn als de deelnemer een kwestie van ongepast gedrag aan de orde wil stellen.

- Versterkte meldingskanalen ITV's vertrouwelijke en anonieme meldingslijn SafeCall met Nederlandstalige faciliteiten staat ter beschikking aan alle werknemers, deelnemers en iedereen die aan ITV Studios-producties meewerkt om zorgen te uiten en hun stem te laten horen. Alle nieuwkomers en bestaande werknemers worden op de hoogte gebracht van dit meldingskanaal via jaarlijkse verplichte trainingen en doorlopende communicatie- en bewustmakingsprogrammas. Daarnaast kan elke werknemer zijn of haar zorgen uiten door contact op te nemen met de afdeling Human Resources, zijn lijnmanager of een lid van het senior management van ITV Studios/ITV plc. ITV streeft naar voortdurende communicatie om ervoor te zorgen dat iedereen die bijdraagt aan onze shows weet hoe hij of zij een melding kan doen.

- Voor iedereen die werkt aan of deelneemt aan producties van ITV Studios Netherlands (inclusief werknemers, deelnemers, kandidaten, freelancers, medewerkers of crew) heeft ITV Studios Netherlands speciale vertrouwenspersonen aangesteld aan wie meldingen op een veilige en vertrouwelijke manier kunnen worden gedaan. Deze vertrouwenspersonen zijn geregistreerd bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

- Samenwerken als industrie. ITV steunt de samenwerking van de industrie en in februari 2023 heeft ITV Studios Netherlands, als onderdeel van haar samenwerking met het NCP, het Mediapact Respectvol Samenwerken ondertekend het branche-overstijgende pact om een veilige werkomgeving binnen de media-industrie te waarborgen. De samenwerking is een lange-termijn-initiatief en zal zich richten op training, bewustwording en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De openbare uitkomsten en aanbevelingen zijn hier te vinden.

Zie ook: Advocaas Sebas Diekstra teleurgesteld in rapport ITV Studios; RTL Nederland wil heel stevig gesprek.

www.itvstudios.nl

www.itvplc.com

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze nieuwsbrief.