Marketing Report
Verkiezingen op 22 november 2023: wat vinden de partijen van media, marketing, reclame en AI? (deel 2) nieuws

Verkiezingen op 22 november 2023: wat vinden de partijen van media, marketing, reclame en AI? (deel 2)

Op 22 november 2023 vinden de landeljike verkiezingen plaats. Marketing Report zocht standpunten uit op het vlak van media, marketing, reclame en AI bij VVD, NSC, PvdA-GroenLinks, PVV, BBB, D66, Partij voor de Dieren, SP, VOLT, ChristenUnie, JA21 en Denk. Partijen als Forum voor Democratie, SGP, BVNL, Bij1, 50Plus en andere (kleine) deelnemende partijen zijn niet meegenomen in dit overzocht.

Hieronder zijn de standpnten van D66, Partij voor de Dieren, SP, VOLT, ChristenUnie, Denk en JA21 weergegeven. In deel 1 zijn de standpunten van VVD, NSC, PvdA-GroenLinks, PVV en BBB te vinden.

D66

NPO

D66 wil dat sociale media verplicht wordt om haatdragende content te weren. D66 wil dat de NPO, RPO en NLPO zich richten op de kerntaken: informatie, cultuur en educatie. De inhoud moet volgens D66 leidend zijn, waarbij er betere bescherming komt tegen manipulatie, buitenlandse beïnvloeding, desinformatie en een tekort aan informatie. Daartoe moet de journalistieke juridisch bindend worden.

D66 wil juist de NPO een sterke rol geven in de samenwerking met omroepinstellingen, met een kleiner aantal herkenbare omroepen met meer ruimte voor buitenproducenten. Omroepverenigingen zouden dan aan criteria moeten voldoen die in het verlengde liggen van de kerntaken van de NPO en niet langer gebaseerd zijn op ledentallen.

D66 wil de NPO reclamevrij maken; te financieren uit extra overheidsinkomsten en andere inkomstenbronnen via omroepverenigingen.

Veilige pers

Ook D66 wil staan voor de veiligheid van journalisten met investeringen in persveiligheid, een beschermingspakket voor freelancers en de Balie Persvrijheid.

Journalisten en sociale media

D66 wil dat sociale media journalisten en onafhankelijke mediabedrijven betalen voor het journalistieke materiaal dat zij van hen delen op hun platforms. Op die manier hoopt D66 dat de opbrengst van journalistieke content naar de journalist gaat die het heeft geproduceerd in plaats van naar grote techbedrijven.

NLZiet

D66 wil dat NLZiet een volwaardig platform wordt voor alle Nederlandse programma’s, documentaires en speelfilms. Ook wil D66 dat de NPO zijn content breder beschikbaar stelt voor andere (commerciële) mediapartijen.

Verder wil D66 dat audiodescriptie wettelijk verplicht wordt voor de NPO,  meer investeren in lokale en regionale omroepen en de lokale omroepen voortaan landelijk financieren.

Betrouwbare informatie

D66 wil techbedrijven en sociale media verantwoordelijk maken voor betrouwbare informatie als informatievoorziening.

Tegenmacht Big Tech

D66 wil verder dat er een tegenmacht georganiseerd wordt tegen de toenemende macht van de grote techbedrijven. Zo zou de overheid als het aan D66 ligt het voor burgers mogelijk maken om zich collectief tegen bedrijven te organiseren. Ook stelt D66 voor om in Europees verband samen te werken om onwenselijke invloeden van buitenlandse machten tegen te gaan. Verder wil D66 een Europees steunfonds voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en het waarborgen van een breed medialandschap in elk Europees land.

Reclames

D66 wil dat er een verplichte disclaimer komt bij politieke advertenties op sociale media.D66 wil consumenten en met name kinderen beter beschermen tegen misleidende reclames over ongezonde producten en hiervoor richtlijnen opstellen Verder wil D66 een algeheel verbod op gokreclames.

Anoniem

D66 wil anonimiteit op sociale media behouden tussen gebruikers onderling, maar wil dat identiteiten traceerbaar worden bij wetsovertredingen.

Autonomie

D66 wil dat de overheid bij de inkoop van technologische producten inzet op autonomie en ook als het gaat om netwerkapparatuur om niet-Europese afhankelijkheid te verkleinen. Hetzelfde geldt voor digitale diensten van technologiebedrijven voor met name de zorg en het onderwijs. Meer data moeten dan ook in Nederland worden gehost.

D66 wil verder dat e-mail- en kantoorsoftware publiek toegankelijk worden, zodat er geen afhankelijkheid meer is van Big Tech. Ook moet de overheid voortaan met opensource-software en open standaarden werken.

AI

D66 wil dat Nederland zelf kansen grijpt bij kunstmatige intelligentie en dit niet overlaat aan andere landen. Zo wil D66 een nationale AI-strategie waar duurzame en rechtvaardige kunstmatige intelligentie centraal komt te staan. Dat moet een samenwerking worden tussen overheden, bedrijven en de wetenschap, om het maatschappelijk belang te dienen.

Hierbij wil D66 dat er gebruik wordt gemaakt van zogeheten data commons, waarmee op een verantwoorde manier data gedeeld kunnen worden tussen overheid, wetenschap en bedrijven, ten bate van maatschappelijke uitdagingen.

D66 wil dat er een goed vestigingsklimaat blijft voor waardegedreven technologiebedrijven. Daarbij wil D66 dat ingezet wordt voor een Europees ecosysteem waarin bedrijven, overheden en wetenschap gezamenlijk werken aan technologie die hulp kan bieden bij maatschappelijke opgaven.

Publieke investeringen in AI moeten het publieke belang dienen. Bij publiek gefinancierd onderzoek naar AI wordt als het aan D66 ligt, alleen nog samengewerkt met commerciële partijen als de toegevoegde maatschappelijke waarde vooraf duidelijk is en de opgedane kennis in publieke handen blijft.

Verder wil D66 investeren in opleidingen over techniek, ICT en kunstmatige intelligentie. Ook komt er als het aan D66 ligt meer onderzoek naar digitale technologie, zoals kunstmatige intelligentie, cyber security, kwantumtechnologie en fonetica.

PARTIJ VOOR DE DIEREN (PVDD)

Privacy

De Partij voor de Dieren wil het principe Privacy by Design en Privacy by Default invoeren, waarbij altijd privacyvriendelijkheid de basis is. Verder wil PVDD dat burgers recht hebben op een vrij internet zonder filters, blokkades of datagebruik door providers. Privacy wordt grondwettelijk vastgelegd als het aan de PVDD ligt. Systemen en apps die privacy niet kunnen waarborgen, worden verboden.

AI

Zelfregulerende systemen (AI) krijgen streng ethisch en privacytoezicht. Bij verdere ontwikkeling van AI wordt als het aan PVDD ligt een ethische toets verplicht en content van AI moet herkenbaar worden met een logo of watermerk.

Verder wil PVDD investeren in wetenschappelijk onderzoek naar veilige en verantwoorde AI. PVDD wil ook een modernisering van het auteursrecht, zodat bestaande kunstenaars beschermd worden.

PVDD wil dat opensource en open standaarden de norm worden, met name voor de overheid.

PVDD wil dat bedrijven worden gedwongen meer transparantie te geven over hun opslag en gebruik van data en de werking van algoritmes. Het gebruik en verkoop wordt aan banden gelegd als het aan PVDD ligt.

PVDD wil dat er een verplichting voor kunstmatige intelligentie (AI)-aanbieders komt om transparant te zijn over de manier waarop ze gebruikmaken van nieuwsartikelen en andere bronnen.

Buitenlandse invloed

PVDD is kritisch op de buitenlandse invloed op technologie en wil dat internetgiganten meer verantwoordelijkheid nemen tegen nepnieuws. Ook wil PVDD dat Facebook en Google meer transparantie geven over wat zij gebruikers laten zien en waarom. Microtargeting (heel gericht adverteren) wordt aan banden gelegd.

Stimuleringsfonds

PVDD wil dat oude en nieuwe media aanspraak kunnen maken op stimuleringsfondsen.

Betalen voor inhoud

PVDD wil dat tech-giganten als Google en Meta (Facebook) betalen voor journalistieke inhoud.

Reclameverboden

PVDD wil dat reclame voor de vee-industrie wordt gestopt (al dan niet met belastinggeld). Ook moet reclame door de fossiele industrie en voor fossiele producten en diensten verboden worden als het aan PVDD ligt. En PVDD wil waarschuwingen bij verkoop van benzine/diesel, vliegreizen, cruisereizen en voertuigen.

PVDD wil landelijke invoering van de ja-ja-sticker waarbij de regel wordt: je ontvangt geen reclamefolders, tenzij je daar met een sticker op je brievenbus om vraagt

Ook wil PVDD een einde aan misleidende communicatie, verhullende termen en reclame voor dierlijke producten, waarbij toegewerkt wordt naar alleen nog reclame voor gezonde reclame.

Daarbij wil PVDD ook een reclameverbod voor producten met te veel suiker, zout of vet. Ook reclame voor (en óp) snoep en fastfood die gericht is op kinderen onder de 18 jaar wordt als het aan de PVDD ligt, verboden. Reclames voor alcohol worden verboden.

SP

De SP wil dat de Autoriteit Persoonsgegeven versterkt wordt om misstanden bij datagebruik door Big Tech beter te controleren. De SP wil dat consumenten dezelfde bescherming krijgen bij het gebruik van gratis diensten (waarbij ze betalen met data, zoals op sociale media) als wanneer ze zouden betalen met geld.

De SP wil dat opensource-technologie en open standaarden worden ingezet en dat internettoegang voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn.

De SP wil dat het parlement een permanent onderzoeksinstituut krijgt dat adviseert over de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen en voorstellen doet voor aanvullende burgerrechten in het digitale tijdperk. Nieuwe technologieën worden eerst onderworpen aan een ethische toets.

Social media

De SP wil beter toezicht op de algoritmes die sociale mediabedrijven gebruiken.

Reclames

De SP wil een totaalverbod op gokreclames, net als een algeheel verbod op tabaks- en alcoholreclames (tabaksreclame is in feite al verboden).

VOLT

Europese Publieke Omroep

VOLT wil een Europese Publieke Omroep met een Europese programmering op laten zetten.

Alternatief sociale media

VOLT wil dat er een Europees alternatief komt voor de bestaande sociale media. Daar staan waarden als vrijheid van informatie en privacy centraal.

Anonimiteit (Pseudonimiteit) op sociale media blijft mogelijk, maar bij strafbare feiten zijn gebruikers.

Deltaplan kinderen

VOLT wil dat er een deltaplan komt voor de bescherming van kinderen en jongeren online.

AI

Elke inwoner moet een eigen AI-chatbot krijgen die met opensource-componenten is gebouwd en getraind is met alle betrouwbare data van de overheid en betrouwbare data uit de maatschappij.

In de EU mogen als het aan VOLT ligt alleen AI-systemen worden toegelaten die door een onafhankelijke derde partij als veilig zijn betiteld.

AI-aanbieders moeten gegevensbronnen en licenties verstrekken op verzoek, als het aan VOLT ligt.

VOLT wil verder dat algoritmes en datasets die met overheidsgelden zijn ontwikkeld, gratis beschikbaar worden gesteld in de EU. VOLT wil verder dat bij AI ook aandacht is voor klimaatimpact, startup en scale-upvriendelijke systemen en ethische EU samenwerkingsverbanden.

Ook moet er toezicht komen op AI-systemen, waarbij risico’s en schadelijke gevolgen worden gemonitord en gesanctioneerd.NPO

Desinformatie heeft geen plek bij de NPO volgens VOLT. VOLT wil dat een deel van de NPO besteed wordt aan Europese programma’s.

Verder refereert VOLT vooral aan Europese wetgeving en handhaving van die regels.

CHRISTENUNIE

Social media

De ChristenUnie wil dat er een breed onderzoek komt naar de impact van sociale media en games, en naar de haalbaarheid en effectiviteit van mogelijke maatregelen. De ChristenUnie wil dat sociale media in ieder geval verplicht worden hun producten minder verslavend te maken. Ook wil de ChristenUnie een leeftijdsgrens en systemen voor schadelijke content op sociale media. De Code voor Kinderrechten is voor de ChristenUnie het uitgangspunt bij digitale diensten voor kinderen.

Digitale platforms krijgen een Europese zorgplicht als het aan de ChristenUnie ligt, om op te treden tegen desinformatie, (online) geweld, intimidatie en bedreigingen.

De ChristenUnie wil een burgerrecht om data te laten vernietigen. Verder wil de ChristenUnie dat techbedrijven beperkt worden in hun macht bij onderwijs en zorg.

Regionale omroepen met leden

De ChristenUnie wil dat de regionale omroepen net zoals bij de NPO gaan werken met een ledenmodel en omroepverenigingen.

NPO niet reclame-afhankelijk

De ChristenUnie wil de NPO een stabiele financiering geven die niet afhankelijk is van reclame-inkomsten. De ChristenUnie laat in het midden of de Ster-reclame moet worden afgeschaft bij de NPO. Wel wil de ChristenUnie de NPO opnieuw beperkt ruimte geven voor generieke, niet-gepersonaliseerde online reclame, om extra investeringen in onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken. Het was ChristenUnie-minister Arie Slob die online reclame bij de NPO schrapte.

Omroepverenigingen

ChristenUnie wil dat de NPO zich ten opzichte van omroepinstellingen dienstbaar gaat opstellen en dat de ledentallen ertoe blijven doen. Ook moeten omroepverenigingen ruimte krijgen om met eigen geld een eigen platform te bouwen voor hun programmering.

NPO Plus opdoeken

De ChristenUnie wil dat NPO Plus wordt opgeheven en de NPO niet langer programma’s achter betaalmuren beschikbaar stelt.

Ondersteuning kranten

ChristenUnie wil dat de pluriformiteit van de dagbladjournalistiek in stand wordt gehouden en dat er een onderzoek naar ondersteuning daarvan komt.

Waakhond Digitale Veiligheid

De ChristenUnie wil dat er een Waakhond Digitale Veiligheid komt die toezicht gaat houden op hetgeen bedrijven en overheden met gegevens doen en welke algoritmes en technieken gebruikt worden.

Dataprofielen van kinderen worden verboden. Ook komen er als het aan de ChristenUnie ligt, regels over de kwaliteit en het type data die gebruikt mogen worden voor de training van automatisch gegenereerde beslismodellen. De ChristenUnie wil verder dat training van modellen op generieke kenmerken (zonder oorzakelijk verband met de voorspelde waarde) verboden wordt.

Organisaties die algoritmes gebruiken, moeten inzichtelijk maken welke data gebruikt zijn om de algoritmes te trainen en welke afwegingen zijn gemaakt om discriminatie en ongelijke behandeling te voorkomen.

De ChristenUnie wil dat voordat de overheid nieuwe technologie gaat gebruiken eerst een impact-analyse gemaakt wordt.

Reclameverboden

De ChristenUnie wil een totaalverbod op alle gokreclames via alle distributievormen, en uiteindelijk een totaalverbod op gokken, waaronder ook fysiek gokken bij Holland Casino.

Reclame gericht op kinderen wordt alleen nog toegestaan voor producten uit de Schijf van Vijf als het aan de ChristenUnie ligt en de partij wil ook een verbod op fysieke en digitale alcoholreclame.

Verder wil de ChristenUnie reclame voor de meest klimaatbelastende producten en diensten verbieden, een verbod op reclame door/voor bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas, benzine, diesel), net als een waarschuwing bij tankstations over de schade van fossiele brandstof.

CDA

Waarden en normen

Het CDA benadrukt waarden en normen, fatsoen en respect door anonieme socialmediaaccounts te verbieden. Ook wil het CDA de grondwet wijzigen door daar digitale grondrechten in op te nemen, zoals het recht op transparantie en het recht op eigenaarschap van data. Daarnaast wil het CDA de internationale verdragen van de Verenigde Naties en de Europese Unie alsmede de Raad van Europa aanpassen daarop.

NPO

Het CDA wil bij de NPO meer laagdrempelige programma’s voor de aanpak van laaggeletterdheid en de integratie van nieuwkomers in de dagprogrammering. De vastgelegde wettelijke stapsgewijze halvering van reclame op NPO 1, NPO 2 en NPO 3 moet doorgaan.

Regionale omroep op 10

Verder wil het CDA een versterking van regionale en lokale journalistiek en omroepen. Distributeurs moeten al dan niet verplicht worden om de regionale omroep op plek 10 te zetten.

DENK

Denk wil geen reclame meer voor ongezonde producten zoals alcohol, maar wil ook een algeheel gokreclameverbod.

Verder wil Denk digitale discriminatie verbieden en ook uit algoritmes. Daartoe wil Denk dat er een Algoritmewet komt en wil de partij versterking van de Autoriteit Persoonsgegevens.

JA21

JA21 wil de financiering van de NPO met 600 miljoen euro structureel per jaar verlagen, waarbij JA21 opmerkt dat de NPO meer kost dan de marine. Het terugbrengen van het budget past volgens JA21 bij de teruglopende interesse in lineaire televisie en de opkomst van streamingdiensten, waarbij de NPO kan worden teruggebracht naar één tv-zender. Van deze besparing kan volgens JA21 onder andere het cultuurgoed beter onderhouden worden.

www.tweedekamer.nl

 Volg Marketing Report op LinkedIn!

 Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief

 Registreer jouw bureau gratis in de Marketing Report reclamebureau database The List

 

Uitgelicht

Abonneer je op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief